Yuto Nagatomo
Name
Yuto Nagatomo
Born (when)
12th September 1986
Born (when)
Japan
Weight
68 kg
Height
1,7 cm
55
Yuto Nagatomo
Club
Role
Nationality