Krzysztof Kotorowski
Name
Krzysztof Kotorowski
Born (when)
12th September 1976
Born (when)
Poland
Weight
85 kg
Height
1,86 cm
27
Krzysztof Kotorowski
Club
Role
Nationality