Player

Vladimir Korytko Korytko
Name
Vladimir Korytko Korytko
Born (when)
6th July 1979
Born (when)
Belarus
Weight
kg
Height
0 cm
10
Vladimir Korytko Korytko
Club
Role
Nationality